Genel,

3lü suriye zirvesini yakından inceleyelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya { Devlet | mevki | büyüklük | mutluluk | talih } Başkanı Vladimir Putin { ve | okunuşu } İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\nin Ankara\da gerçekleştirdiği 3\lü Suriye Zirvesi\nin ardından { ortak | müşterek | partner | hissedar | şerik | kuma }{ bildiri | tebliğ | manifesto | deklerasyon } yayınlandı.

Erdoğan, Putin { ve | okunuşu } Ruhani\nin { bugün | zaman } Ankara\da üçlü { bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez } toplantıda { bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez } araya gelindiği { belirtilen | tamlanan } iki sayfalık bildiride, Soçi\de 22 { Kasım | teşrinisani | son teşrin } 2017 tarihinde gerçekleşen { son | ölüm | akıbet | nihayet | bitimi | olanca | sınır | uç | döl eşi } toplantıdan bu yana Suriye\ye { dair | üstüne | konusunda | üzerine } gelişmelerin { not | derece } edildiği belirtildi. Liderlerin { Ocak | soy | aile | ev | kânunusani | şömine } 2017\den bu yana yapılan Astana toplantılarının ilk yılının sonuçlarından duydukları memnuniyeti { ifade | anlatım | söyleyiş | deyiş | dışa vurum } ettikleri kaydedilen bildiride, “Suriye genelinde şiddetin azaltılmasına { yardımcı | asistan | yaver | muin | muavin | nesne) }{ olmak | tutulmak | sarhoş olmak | yaşamış olmak | mensup olmak | yürütmek | sürdürmek | edinmek | olgunlaşmak | yetişmek | bulunmak | tamamlanmak | geçmek | tam gelmek | vuku bulmak }{ ve | okunuşu } Suriye ihtilafına kalıcı { siyasi | politik | siyasal | politikacı | siyasetçi }{ çözüm | hal } bulunması { için | göre | kendince | düşüncesince | yoluna | uğruna | ayrılmış | özgü | maksadıyla | amacıyla | hakkında } Cenevre sürecine ivme kazandırma { suretiyle | biçimiyle | yoluyla } Suriye\de { barış | sulh }{ ve | okunuşu } istikrara { katkı | yardım | bilgi }{ sağlamak | sahip olmak | elde etmek | temin etmek } bakımından { tek | hiç | uslu | hareketsiz | sessiz | yegâne | biricik | yalnızca | hiçbir }{ etkili | patetik | müessir | tesirli }{ uluslararası | enternasyonal | beynelmilel | milletlerarası } girişimin Astana formatı olduğunun altını çizmişlerdir. Çatışan taraflar arasında kalıcı { ateşkes | mütareke | bırakışma }{ tesis | kuruluş } edilmesi { ve | okunuşu } BM { Güvenlik | emniyet } Konseyi\nin 2254 { sayılı | mahdut | önemli } kararıyla öngörülen { siyasi | politik | siyasal | politikacı | siyasetçi } süreçte { ilerleme | terakki | terfi } kaydedilmesi amacıyla Suriye konusunda yürüttükleri { aktif | etkili | etken | faal | çalışkan | hareketli | canlı | etkin } işbirliğinin sürdürülmesi hususundaki kararlılıklarını { teyit | gerçekleme } etmişlerdir” ifadeleri kullanıldı.

Suriye\nin { toprak | tarla | arazi | kara | ülke } bütünlüğüne vurgu
Bildiride şunlar kaydedildi:
“Suriye\nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine, { toprak | tarla | arazi | kara | ülke } bütünlüğüne { ve | okunuşu }{ belli | anlaşılan | muayyen | belirli | malum | aşikâr | zahir | bedihi }{ bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez }{ mezhep | öğreti | görüş | anlayış } temelinde olmayan yapısına olan { kuvvetli | etkili | donanımlı | üstün | şiddetli | zorlu | keskin | nüfuzlu | saygın } taahhütlerini yinelemişlerdir. { Kim | ki }{ tarafından | aracılığıyla | eliyle | çeşidinden | türünden } gerçekleştirildiğine bakılmaksızın atılacak adımların hiçbirinin { ilgili | müteallik | alakadar | alakalı } BM kararları { ve | okunuşu } Suriye toplumunun { tüm | eksiksiz | bütün | hepsi | tamamı | tümsek } kesimlerinin temsilcilerinin iradesi { tarafından | aracılığıyla | eliyle | çeşidinden | türünden }{ tasdik | onaylama | onay | doğrulama } edilen bu ilkelere halel getirmemesi gerektiğini vurgulamışlardır. Terörle { mücadele | savaş | savaşım } kisvesi altında sahada { yeni | bilinmeyen | tanınmayan } gerçeklikler yaratılmasına { dair | üstüne | konusunda | üzerine } her { türlü | muhtelif | çeşit çeşit } girişimi reddetmiş, Suriye\nin egemenliği { ve | okunuşu }{ toprak | tarla | arazi | kara | ülke } bütünlüğüyle { komşu | mücavir } ülkelerin { ulusal | millî } güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere { karşı | muhalif | zıt | karşıt | mukabil | hakkında | için | huzur | kat | ön }{ durma | tevakkuf | eğlenme | eğleşme } kararlılıklarını { ifade | anlatım | söyleyiş | deyiş | dışa vurum } etmişlerdir.”

Liderlerin Soçi\de 30 { Ocak | soy | aile | ev | kânunusani | şömine } 2018\de toplanan Suriye { Ulusal | millî } Diyalog Kongresi\nin { siyasi | politik | siyasal | politikacı | siyasetçi } sürecin önünü açan { önemli | ehemmiyetli | mühim | stratejik | ekonomik | politik }{ bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez } kilometre taşı olduğuna { dair | üstüne | konusunda | üzerine } inançlarını { ifade | anlatım | söyleyiş | deyiş | dışa vurum } ettikleri vurgulanan bildiride, “BM { Genel | umumi | nesne) } Sekreteri { ve | okunuşu }{ uluslararası | enternasyonal | beynelmilel | milletlerarası }{ toplum | topluluk | cemiyet }{ tarafından | aracılığıyla | eliyle | çeşidinden | türünden } desteklenen, { bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez }{ Anayasa | kanunuesasi | temel | esas } Komitesi kurulması yolundaki { mutabakat | uyum | uygunluk | uzlaşma }{ başta | özellikle }{ olmak | tutulmak | sarhoş olmak | yaşamış olmak | mensup olmak | yürütmek | sürdürmek | edinmek | olgunlaşmak | yetişmek | bulunmak | tamamlanmak | geçmek | tam gelmek | vuku bulmak }{ üzere | amacıyla | şartıyla | neredeyse | gibi } Suriye toplumunun { tüm | eksiksiz | bütün | hepsi | tamamı | tümsek } kesimlerinin temsilcilerinin iradesini yansıtan { kongre | kurultay } sonuçlarının takibini { yapma | yapmacık } yönündeki taahhütlerini yinelemişlerdir.

Komitenin BM { Genel | umumi | nesne) } Sekreterinin Suriye { Özel | spesiyal | zatî | hususi } Temsilcisinin yardımıyla { ve | okunuşu }{ üç | ekstrem | tepesi }{ garantör | güvenceci }{ ülke | memleket | diyar | devlet } ile { eş | partner | benzeri | ortak | kuma | döl eşi | arkadaş | refika | refik | hayat arkadaşı } güdümle Cenevre\deki çalışmalarına { bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez }{ an | lahza | zihin }{ önce | geçmiş zaman } başlamasını kolaylaştırmaya { yönelik | müteveccih } desteklerini { teyit | gerçekleme } etmişlerdir. Suriye { Ulusal | millî } Diyalog Kongresi\nin sonuçlarına { destek | dayanak | hamil | bindi | tutturmaya | payanda } olmaları { için | göre | kendince | düşüncesince | yoluna | uğruna | ayrılmış | özgü | maksadıyla | amacıyla | hakkında } Suriye { Arap | fellah | zenci | zenci } Cumhuriyeti Hükümeti temsilcileri ile Suriye\nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine, { toprak | tarla | arazi | kara | ülke } bütünlüğüne { ve | okunuşu }{ belli | anlaşılan | muayyen | belirli | malum | aşikâr | zahir | bedihi }{ bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez }{ fraksiyon | bölüngü | bölüntü | hizip } temelinde olmayan yapısına { bağlı | vabeste | sınırlı | sınırlanmış | kapalı | sadık | tutkun } olan muhalefete { ve | okunuşu }{ uluslararası | enternasyonal | beynelmilel | milletlerarası } topluma çağrıda bulunmuşlardır” denildi.

Suriye ihtilafına askeri { çözüm | hal } getirilemeyeceğine { ve | okunuşu } ihtilafın { sadece | yalnızca }{ müzakere | mütalaa | etüt | oylaşma } edilmiş { bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez }{ siyasi | politik | siyasal | politikacı | siyasetçi }{ süreç | proses | vetire | ilerleyen }{ yoluyla | vasıtasıyla | aracılığıyla } sona erdirilebileceğine { dair | üstüne | konusunda | üzerine } inançların { ifade | anlatım | söyleyiş | deyiş | dışa vurum } edildiği bildirilerek, “Suriyelilere; ülkelerinin birliğini { yeniden | tekrar | yine | gene | bir daha }{ tesis | kuruluş } etmelerinde Suriye halkının desteğini alacak { bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez }{ anayasa | kanunuesasi | temel | esas } ile sonuçlanmak { üzere | amacıyla | şartıyla | neredeyse | gibi } Suriye halkının { özgür | hür | serbest | zorlamaya | engellenmeyen | ülke) | bağımsız } iradesi temelinde Suriyelilerin öncülüğünde { ve | okunuşu }{ ev | nesil | soy | aile | hane | konut } sahipliğinde büyütülecek kapsayıcı, özgür, { adil | zamir }{ ve | okunuşu }{ şeffaf | saydam }{ bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez }{ süreç | proses | vetire | ilerleyen }{ ve | okunuşu } katılmaya { ehil | sahip | eş | erbap | cemaat | topluluk }{ tüm | eksiksiz | bütün | hepsi | tamamı | tümsek } Suriyeliler\in BM\nin { uygun | oranlı | orantılı | mütenasip | mutabık | yaraşır | yakışır | muvafık | müsait | yarar | elverişli } şekilde gözetimi altında { oy | rey } kullanacağı { serbest | erkin | hür | özgür }{ ve | okunuşu }{ adil | zamir } seçimler { vasıtasıyla | aracılığıyla | yoluyla } ihtilafa { siyasi | politik | siyasal | politikacı | siyasetçi }{ çözüm | hal } bulmalarında { yardımcı | asistan | yaver | muin | muavin | nesne) } olma gerekliliğini yinelemişlerdir. BM { Güvenlik | emniyet } Konseyi { tarafından | aracılığıyla | eliyle | çeşidinden | türünden } tanımlandığı { üzere | amacıyla | şartıyla | neredeyse | gibi } Suriye\deki DEAŞ, Nusra Cephesi { ve | okunuşu }{ El | yabancı | etki | baskı | yönetim | defa | kez | mülkiyet | sahiplik | aşiret | oba | il | yurt | ülke | ahali | halk }{ Kaide | ayaklık | taban | duraç | kalça | kural }{ veya | yahut } DEAŞ ile { bağlantılı | bağlantılı | rabıtalı | irtibatlı }{ tüm | eksiksiz | bütün | hepsi | tamamı | tümsek }{ diğer | öbür | öteki | özge | başka } bireyler, gruplar, teşebbüsler { ve | okunuşu } oluşumların ortadan kaldırılması amacıyla aralarındaki işbirliğini sürdürme kararlılıklarını { teyit | gerçekleme } etmiş { ve | okunuşu }{ uluslararası | enternasyonal | beynelmilel | milletlerarası } terörizimle mücadeleye { yönelik | müteveccih }{ ortak | müşterek | partner | hissedar | şerik | kuma } çabalarının başarısının altını çizmişlerdir. Terörle mücadelede yukarıda { belirtilen | tamlanan }{ terör | yıldırı } örgütlerinin { ateşkes | mütareke | bırakışma } rejimine katılmış { ve | okunuşu } katılacak olan silahlı { muhalif | aykırı } gruplardan ayrıştırılmasının { sivil | çırçıplak | çıplak } zaiyatın önlenmesi bakımından { büyük | önemli | makro | yetişkin }{ önem | ehemmiyet }{ arz | sunma | bildirme | genişlik | en | yeryüzü | yer } ettiğinin altını çizmişlerdir” ifadelerine { yer | iz | sandalye | mahal | alan | konum | durum | arazi | arsa | önem | makam | görev | ülke | mekân | dünya | vaziyet } verildi.

Bir sonraki { toplantı | içtima } İran\da
“Doğu Guta, Yarmuk, Fua { ve | okunuşu } Kefraya, İdlib Eyaleti, { Kuzey | yıldız } Hama Vilayeti, Rukban { ve | okunuşu } Rakka { dahil | karışma }{ olmak | tutulmak | sarhoş olmak | yaşamış olmak | mensup olmak | yürütmek | sürdürmek | edinmek | olgunlaşmak | yetişmek | bulunmak | tamamlanmak | geçmek | tam gelmek | vuku bulmak }{ üzere | amacıyla | şartıyla | neredeyse | gibi }{ tüm | eksiksiz | bütün | hepsi | tamamı | tümsek } Suriye\deki { vahim | vahametli | korkulu | ağır }{ insani | insanca } duruma { tepki | reaksiyon | aksülamel } olarak alınan 2401 { sayılı | mahdut | önemli } BM { Güvenlik | emniyet } Konseyi kararını { memnuniyetle | kıvançla } karşılamışlar, çatışan taraflara { ateşkes | mütareke | bırakışma } ihalelerinden kaçınma da { dahil | karışma }{ olmak | tutulmak | sarhoş olmak | yaşamış olmak | mensup olmak | yürütmek | sürdürmek | edinmek | olgunlaşmak | yetişmek | bulunmak | tamamlanmak | geçmek | tam gelmek | vuku bulmak }{ üzere | amacıyla | şartıyla | neredeyse | gibi }{ söz | güfte | söylenti | kavil | laf | kelam | lakırtı | sözcük | kelime }{ konusu | kolokyum | ekonomik } kararın hükümlerine uymaları konusunda { güçlü | etkili | forslu | etkisi | yavuz | kuvvetli } çağrıda bulunmuşlardır” denilen bildiride şunlar kaydedildi:

“Sahada sukünetin sağlanması { ve | okunuşu } gerginliği azaltma bölgelerinde sivillerin korunması ile bu bölgelere hızlı, { güvenli | emin | emniyetli }{ ve | okunuşu }{ kesintisiz | aralıksız }{ insani | insanca }{ erişim | muvasala | ulaşım } sağlanmasını kolaylaştırma çabalarına { hız | sürat | takat | gayret | güç | çaba | çabukluk | şiddet } verme hususundaki { müşterek | ortak | birlikte } kararlılıklarının altını çizmişler { ve | okunuşu } gerginliği azaltma bölgelerinin 4 Mayıs 2017 { tarihli | günlü } muhtırada belirtildiği şekilde { geçici | bulaşıcı | bulaşan | yolcu | yaya } nitelikte olduğunu vurgulamışlardır. { İlave | abartma | büyütme | arttırma | ek | ulama | ekleme }{ insani | insanca }{ yardım | etki | iane | bağış | muavenet } göndermek, { insani | insanca } mayın temizliği faaliyetlerini kolaylaştırmak, { sosyal | içtimai | toplumsal }{ ve | okunuşu }{ ekonomik | iktisadi | hesaplı | kazançlı } tesisler { de | okunuşu }{ dahil | karışma }{ olmak | tutulmak | sarhoş olmak | yaşamış olmak | mensup olmak | yürütmek | sürdürmek | edinmek | olgunlaşmak | yetişmek | bulunmak | tamamlanmak | geçmek | tam gelmek | vuku bulmak }{ üzere | amacıyla | şartıyla | neredeyse | gibi }{ temel | baz | asıl | esas | taban | ana | belli başlı } altyapı unsurlarını { eski | sabık | önceki } haline { getirmek | sağlamak | bildirmek | iletmek | ortaya çıkarmak }{ ve | okunuşu }{ tarihi | tarihsel } mirası { korumak | sıyanet etmek | vikaye etmek | muhafaza etmek | esirgemek | tehlikeden | himaye etmek | müdafaa etmek | savunmak | denk gelmek }{ suretiyle | biçimiyle | yoluyla } Suriye\ye yapılan yardımı arttırmaları { için | göre | kendince | düşüncesince | yoluna | uğruna | ayrılmış | özgü | maksadıyla | amacıyla | hakkında }{ başta | özellikle } BM { ve | okunuşu }{ insani | insanca } ajansları { olmak | tutulmak | sarhoş olmak | yaşamış olmak | mensup olmak | yürütmek | sürdürmek | edinmek | olgunlaşmak | yetişmek | bulunmak | tamamlanmak | geçmek | tam gelmek | vuku bulmak }{ üzere | amacıyla | şartıyla | neredeyse | gibi }{ uluslararası | enternasyonal | beynelmilel | milletlerarası } topluma çağrıda bulunmuşlardır. Alıkonunanlar/kaçırılanların { serbest | erkin | hür | özgür } bırakılması, cenazelerin teslimi { ve | okunuşu }{ kayıp | yitim | yitme | kaybolma | zayi | yitik } şahısların tespiti { Çalışma | say | emek } Grubu\nun { üç | ekstrem | tepesi } garantörün yanısıra BM { ve | okunuşu }{ Uluslararası | enternasyonal | beynelmilel | milletlerarası }{ Kızıl | komünist | altın }{ Haç | salip | istavroz } Komitesinin ICRC katılımıyla 15 Mart 2018 tarihinde Astana\da ilk toplantısını yapmış olmasını { memnuniyetle | kıvançla } karşılamış { ve | okunuşu } çalışan taraflar arasında { güven | itimat | korku | cesaret | yüreklilik }{ inşa | kurma } edilmesine { katkı | yardım | bilgi } sağlayabilecek { Çalışma | say | emek } Grubu\nun { etkili | patetik | müessir | tesirli } şekilde { faaliyet | hareket | canlılık | çalışma | çalışkanlık | etkinlik } göstermesinin önemini vurgulamışlardır. İran { İslam | müslümanlık } Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\nin daveti { üzerine | hakkında | üstüne }{ bir | müşterek | birleşik | yalnız | ancak | sadece | tek | benzer | aynı | eş | bir kez } sonraki toplantılarını İran { İslam | müslümanlık } Cumhuriyeti\nde yapmayı kararlaştırmışlardır. İran { İslam | müslümanlık } Cumhuriyeti { ve | okunuşu } Rusya Federasyonu { Devlet | mevki | büyüklük | mutluluk | talih } Başkanları, Ankara\da bu 3\lü zirveye { ev | nesil | soy | aile | hane | konut } sahipliği yapmalarından { ötürü | naşi | dolayı } Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\a { içten | samimi } teşekkürlerini sunarlar.”